Zespół lekarzy opiniujących w sprawach karnych i cywilnych. Instytucja specjalistyczna sp. z o.o.

Badania psychiatryczne

Badania psychiatryczne

Psychiatria sądowa bada związki między zaburzeniami psychicznymi a naruszeniem prawa i orzecznictwem sądowo-psychiatrycznym.

Jeżeli w trakcie postępowania karnego organ procesowy wykaże wątpliwość co do stanu psychicznego oskarżonego, zasięga wtedy opinii biegłych psychiatrów. Badania są wykonywane na zlecenie organu postępowania karnego.

Badania psychiatryczne mają na celu ustalić:

  • ocenę poczytalności oskarżonego w okresie zarzucanego mu czynu;

  • ocenę aktualnego (w trakcie badania) stanu zdrowia i zdolności do udziału w postępowaniu oraz odbycia kary;

  • zdolność do kierowania swoim postępowaniem (w sprawach o ubezwłasnowolnienie);

  • zdolność do świadomego i swobodnego wyrażania woli (w sprawach sądowych o unieważnienie testamentu).

W efekcie badań nasz zespół biegłych psychiatrów przygotowuje opinię sądowo-psychiatryczną, która jest w pełni zgodna z obowiązującym prawem. Analiza ta zostaje wówczas przedstawiona w procesie sądowym. Biegli wykonują badanie z najwyższą dokładnością i sporządzają szczegółową, profesjonalną opinię, uwzględniającą wszystkie konieczne obserwacje.