Zespół lekarzy opiniujących w sprawach karnych i cywilnych. Instytucja specjalistyczna sp. z o.o.

Ocena postępowania medycznego

Kiedy przeprowadza się ocenę postępowania medycznego?

W procesie diagnozy i podjętych metodach leczenia może wystąpić błąd lekarski, czyli naruszenie reguł postępowania medycznego. Gdy występuje podejrzenie lub stwierdzenie błędów medycznych, należy przeprowadzić ocenę postępowania medycznego. Podjęcie takiego działania ma znaczenie w przypadku ubiegania się o rentę czy w postępowaniu o odszkodowanie z powodu utraty zdrowia wynikłej wskutek błędu lekarskiego.

Ustalenie błędu następuje na podstawie opracowanych przez praktykę lekarską reguł postępowania medycznego oraz wzorców ostrożnego zachowania. Ocena poprawności diagnozy i doboru właściwej metody leczenia dokonywana jest w oparciu o dokumentację medyczną oraz aktualny stan zdrowia pacjenta.

Jakie działania wchodzą w skład oceny postępowania medycznego?

Ocena postępowania medycznego obejmuje m.in. oszacowanie stanu zdrowia osób poszkodowanych dla celów odszkodowawczych, określenie stanu zdrowia lub stopnia uszkodzenia ciała osoby poszkodowanej na skutek błędu lekarskiego, oszacowanie procentu trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz wczesnych i odległych następstw doznanych obrażeń ciała.